TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Gmail

1

Lương Xuân Trương

Phó Bí thư đảng ủy - CT UBND xã

0976247734

luongxuantruongthuy@gmail.com

2

Lê Đắc Đại

UV UBND xã

0973736586

ledacdaiht@gmail.com

3

Nguyễn Văn Đông

UV UBND xã

0989294735

nguyendongth@gmail.com