Công văn lấy ý kiến đóng góp vào Dự thảo ban hành Quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn xã Hoằng Thành

Đăng lúc: 14:05:26 10/06/2024 (GMT+7)

Công văn lấy ý kiến đóng góp vào Dự thảo ban hành Quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn xã Hoằng Thành

 

UỶ BAN NHÂN DÂN

HOẰNG THÀNH

     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 41/UBND-VP                                                                                  Hoằng Thành, ngày 10 tháng 6 năm 2024

V/v lấy ý kiến tham gia góp ý

Vào dự thảo Quyết định ban

hành Quy chế thực hiện dân chủ ở

cơ sở trên địa bàn xã Hoằng Thành

 

                       Kính gửi:

                                             - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã;

                                             - Các tổ chức chính trị - xã hội xã;

                                      - Công an xã; Ban Chỉ huy quân sự xã;

                                      - Các đơn vị sự nghiệp đóng trên địa bàn xã;

                                      - Cán bộ, công chức, người hoạt động KCT ở xã;

                                      - Các ông Trưởng ban công tác mặt trận, Thôn trưởng 6 thôn.

            Để đảm bảo thực hiện đúng quy trình xây dựng, ban hành văn bản Quy phạm pháp luật và phát huy dân chủ trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân xã; đồng thời, để có cơ sở trình UBND xã ban hành Quy chế thực hiện dân chủ ở xã Hoằng Thành, Chủ tịch UBND xã đề nghị các cơ quan, đơn vị, ban, ngành, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội xã, cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách ở xã và các thôn:

            1. Xem xét, nghiên cứu tham gia góp ý Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế thực hiện dân chủ ở xã Hoằng Thành (có dự thảo Quyết định kèm theo).

            Đồng thời nội dung dự thảo Quyết định ban hành Quy chế được đăng tải trên Trang thông tin điện tử xã Hoằng Thành tại địa chỉ: https://hoangthanhf.hoanghoa.thanhhoa.gov.vn

            2. Mọi ý kiến tham gia góp ý Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế thực hiện dân chủ ở xã Hoằng Thành của các cơ quan, đơn vị, ban, ngành, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội xã, cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách ở xã và các thôn được thực hiện bằng văn bản và gửi về UBND xã (qua Công chức VP – TK xã) trước ngày 16/6/2024, để tổng hợp, hoàn thiện trước khi trình UBND xã ban hành.

            Hết thời hạn nêu trên, nếu các cơ quan, đơn vị, ban, ngành, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã và các tổ chức chính trị - xã hội xã, cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách ở xã và các thôn không có ý kiến góp ý bằng văn bản xem như thống nhất với Dự thảo nêu trên.

 

Nơi nhận:

- Như trên (t/h);

- Lưu: VT.

 

 

 

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Lương Xuân Trương

0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
Truy cập
Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
351554