ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Đăng lúc: 00:00:00 30/07/2021 (GMT+7)

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

              PHƯƠNG HƯỚNG, MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ

CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHIỆM KỲ 2020-2025

(Trích Báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ khóa XXVI trình Đại hội Đảng bộ lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025)

          Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ xã nhà triển khai thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện có những thuận lợi cơ bản đó là: Trong tỉnh, trong huyện có bước phát triển mạnh, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, kinh tế - xã hội ngày càng hoàn thiện. Trong xã, nhiệm kỳ vừa qua đạt được nhiều kết quả, đặc biệt là trong chương trình xây dựng nông thôn mới và chỉnh trang cảnh quan, “Sáng, xanh, sạch, đẹp” theo hướng chuẩn xã nông thôn mới nâng cao; Tuy nhiên, cũng còn nhiều khó khăn đó là: tình hình thời tiết, thiên tai, dịch bệnh trên người và gia súc, gia cầm còn diễn biến phức tạp, khó lường; giá cả các mặt hàng nông nghiệp không ổn định, …đó sẽ là những tác động ảnh hưởng đến quá trình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025.

A. PHƯƠNG HƯỚNG CHUNG VÀ  NHỮNG CHỈ TIÊU CHỦ YẾU:

I. PHƯƠNG HƯỚNG CHUNG:

Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ. Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, năng động sáng tạo, huy động mọi nguồn lực, đẩy mạnh phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo QP - AN xây dựng xã nông thôn mới nâng cao.

 II. MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHỦ YẾU:

a. Về kinh tế :

1. Thu nhập bình quân đầu người = 54 triệu đồng/người/năm, đến
         
 năm  2025 ước đạt 65,8 triệu đồng/người/năm.

2. Diện tích đất nông nghiệp được tích tụ, tập trung để sản xuất nông
        
 nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao đến năm 2025 là 89 ha.

3. Sản lượng lương thực cây có hạt bình quân hàng năm 1.785 tấn.
               4. Tổng diện tích gieo trồng hàng năm đạt
427,1 ha

5.  Tổng đàn gia súc, gia cầm  và vật nuôi khác: 21.512 con

               6. Sản lượng thuỷ sản bình quân hàng năm: 40 tấn trở lên.

              7. Số lượng doanh nghiệp trên địa bàn đến năm 2025: 15 doanh nghiệp.

              8. Tỷ lệ tăng thu ngân sách bình quân hàng năm 15% ….? so với kế
           
 hoạch Huyện giao.

             9. Tỷ lệ thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu đến năm 2025: 01 thôn.

             10. Tỷ lệ đường giao thông trên địa bàn (không tính đường huyện,
          
 đường tỉnh) được cứng hóa đến năm 2025: 100%.

          11. Số Km đường điện chiếu sáng làm mới đến năm 2025: 6,5 Km.

          12. Số Km rãnh thoát nước làm mới đến năm 2025: 1,8 Km.

          13. Vỉa hè làm mới: 800 m2

          b. Về văn hoá – xã hội:

          14.  Tỷ lệ phát triển dân số bình quân hàng năm: 0,68%.

          15. Tỷ lệ hộ nghèo giảm  bình quân hàng năm :1,6%.

          16. Tỷ lệ hộ cận nghèo năm 2025: 4,72%.

          17. Tỷ lệ dân số tham gia BHYT trên tổng dân số năm 2025: 96%.

          18. Tỷ lệ  hộ gia đình có nhà ở đạt tiêu chuẩn đến năm 2025: 100%.

          19. Tỷ lệ trẻ em dưới 6 tuổi được tiêm phòng hàng năm đạt 98%.

          20. Tỷ lệ gia đình đạt tiêu chuẩn  gia đình văn hoá năm 2025: 80%

          21. Tỷ lệ cơ quan, đơn vị đạt tiêu chí kiểu mẫu, theo lời dạy của Chủ
          tịch Hồ Chí Minh đến năm 2025: 2 cơ quan (gồm:Trường Mầm non,
          trạm y tế xã
).

c. Về môi trường:

          22. Tỷ lệ dân số nông thôn được dùng nước hợp vệ sinh vào năm
              2025 đạt 100%, trong đó tỷ lệ dân số nông thôn được dùng nước
             sạch 90%.

          23. Tỷ lệ phân loại chất thải rắn được thu gom, xử lý năm 2025 là 100%.

d. Về An ninh trật tự:

          24.Tỷ lệ khu dân cư đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự năm
             2025: 100%.

          III. CÁC CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM

          1. Phát huy tối đa mọi nguồn lực, tiếp tục đẩy mạnh phong trào xây dựng nông thôn mới theo hướng nông thôn mới với các tiêu chí nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu để đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2025.

          2. Đẩy mạnh việc chuyển dịch cơ cấu cây trồng và ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất theo hướng hàng hóa, tập trung quy mô lớn, đảm bảo chất lượng VSTP, đạt tiêu chuẩn tiêu dùng và xuất khẩu.

B. NHIỆM VỤ VÀ CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU:

1. Phát triển kinh tế :

1.1. Đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp.

- Phát triển kinh tế nông nghiệp là trọng tâm. Phát huy mọi tiềm năng, lợi thế của địa phương, đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng kinh tế phù hợp và bền vững.

 - Tập trung chỉ đạo, đẩy mạnh đưa cây, con có năng suất, giá trị kinh tế cao vào sản xuất, gắn với cơ giới hóa đồng bộ trong sản xuất. Làm tốt công tác bảo vệ, phòng trừ sâu bệnh. Nâng cao giá trị thu nhập trên đơn vị diện tích canh tác, quy hoạch các vùng sản xuất hàng hoá mang tính tập trung có năng suất, chất lượng cao. Phấn đấu đến năm 2025, có 15% diện tích canh tác cây trồng, có giá trị kinh tế cao, đạt mức thu nhập từ 150 triệu đồng /ha/năm. Khuyến khích nhân dân phát triển chăn nuôi theo hướng trang trại, gia trại hộ, nâng cao chất lượng thương phẩm. Tập trung phát triển nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới.

1.2.Phát triển ổn định ngành nghề TTCN;mở rộng phát triển kinh doanh dịch vụ.

- Đẩy mạnh phát triển TT.CN, ngành nghề. Khuyến khích tạo nghề mới, có thị trường tiêu thụ, thu hút lao động, giải quyết việc làm cho nhân dân. 

- Tập trung phát triển DV- TM trên địa bàn, hình thành các tụ điểm dịch vụ thương mại, dịch vụ vận tải phục vụ ngành nghề sản xuất, kinh doanh.

1.3. Làm tốt công tác quy hoạch; huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới nâng cao; đổi mới công tác quản lý tài chính, phối hợp đảm bảo nhu cầu vay vốn phát triển sản xuất của nhân dân.

Trong nhiệm kỳ, làm tốt công tác quy hoạch; rà soát các hợp đồng kinh tế, tăng nguồn thu ngân sách. Huy động và sử dụng các nguồn vốn đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng theo hướng có trọng tâm, trọng điểm. Tập trung chỉ đạo vùng sản xuất cây trồng có giá trị hàng hóa, tiếp tục đầu tư phát triển giao thông nội đồng, giao thông nông thôn và công trình phúc lợi khác. Tập trung nguồn ngân sách từ việc chuyển quyền sử dụng đất để đầu tư hạ tầng kinh tế - xã hội trên địa bàn. Tăng cường thu hút, đầu tư của các doanh nghiệp vào địa phương. Đồng thời, phối hợp với NHNN và NHCS có chính sách phù hợp để nhân dân vay vốn phát triển kinh tế.

1.4. Tăng cường hoạt động quản lý Nhà nước về đất đai, làm tốt công tác vệ sinh môi trường.

 Nâng cao năng lực quản lý, sử dụng có hiệu quả đất đai. Làm tốt công tác đảm bảo vệ sinh môi trường trong cộng đồng dân cư. Chú trọng thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 99 của UBND huyện về chỉnh trang cảnh quan, đảm bảo vệ sinh môi trường luôn sáng, xanh, sạch, đẹp.

2. Phát triển Văn hóa - Xã hội :

- Quán triệt và vận dụng sáng tạo các nghị quyết của Trung ương, tỉnh, huyện về phát triển văn hóa, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ vào tình hình thực tiễn của địa phương, để tổ chức thực hiện đạt kết quả. Đồng thời, tăng cường xã hội hoá đối với các hoạt động giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao để góp phần giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa của địa phương.

- Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền để nhân dân nắm bắt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ chính trị của địa phương, thực hiện có hiệu quả phong trào toàn dân đoàn kết, xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư.

- Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chất lượng nguồn nhân lực, hiệu quả hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng, phổ biến các tiến bộ KH- KT, nhất là ở lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh CNH, HĐH cả trước mắt và lâu dài.

- Đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, chú trọng các đối tượng: bà mẹ, trẻ em, người cao tuổi, người nghèo v,v.Tăng cường tuyên truyền công tác dân số kế hoạch hóa gia đình, hạn chế tỷ lệ người sinh con thứ 3 và thực hiện tốt các chế độ, chính sách, giải quyết việc làm, an sinh xã hội.

3. Công tác Quốc phòng - An ninh; phòng chống tham nhũng, lãng phí:

Xây dựng vững chắc nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, tích cực phòng chống tội phạm và tai tệ nạn xã hội.

- Tiếp tục làm tốt công tác giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về bảo vệ an ninh tổ quốc trong tình hình mới, phòng chống các tai, tệ nạn xã hội, đảm bảo nhiệm vụ quốc phòng – an ninh. Xây dựng cơ sở vững mạnh, an toàn làm chủ, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ. Huấn luyện lực lượng DQ, DBĐV theo kế hoạch; hoàn thành chỉ tiêu tuyển quân hàng năm. Làm tốt công tác phòng chống bão lụt, công tác hậu phương quân đội. Tăng cường phối hợp giữa chính quyền với MTTQ, các ngành, đoàn thể nhân dân, làm tốt công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, tư vấn pháp lý, công tác hoà giải, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và thực hiện có hiệu quả công tác giám sát cộng đồng. Đảm bảo ổn định về QP- AN, góp phần quan trọng vào mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

- Tăng cường công tác bảo vệ an ninh trật tự, an ninh nội bộ, phòng chống những diễn biến mới phát sinh trên địa bàn.

- Tích cực tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo các ngành, đoàn thể có liên quan làm tốt công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo kịp thời; đồng thời, tích cực phòng chống tham nhũng, lãng phí  ở địa phương.

Truy cập
Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
351554