Công khai kết quả giải quyết TTHC

Công khai kết quả giải quyết tuần 4 tháng 7 năm 2021

Công khai kết quả giải quyết tuần 4 tháng 7 năm 2021

Công khai kết quả giải quyết TTHC tuần 3 tháng 7 năm 2021

Công khai kết quả giải quyết TTHC tuần 3 tháng 7 năm 2021

Công khai kết quả giải quyết TTHC tuần 2 tháng 7 năm 2021

Công khai kết quả giải quyết TTHC tuần 2 tháng 7 năm 2021

Công khai kết quả giải quyết TTHC tuần 01 tháng 7 năm 2021

Công khai kết quả giải quyết TTHC tuần 01 tháng 7 năm 2021

Công khai kết quả giải quyết TTHC tuần 4 tháng 6 năm 2021

Công khai kết quả giải quyết TTHC tuần 4 tháng 6 năm 2021

Công khai kết quả giải quyết TTHC tuần 3 tháng 6 năm 2021

Công khai kết quả giải quyết TTHC tuần 3 tháng 6 năm 2021

Công khai kết quả giải quyết TTHC tuần 3 tháng 6 năm 2021

Công khai kết quả giải quyết TTHC tuần 3 tháng 6 năm 2021

Công khai kết quả GQ TTHC tuần 02 tháng 6 năm 2021

Công khai kết quả GQ TTHC tuần 02 tháng 6 năm 2021

Công khai kết quả GQ TTHC tuần 01 tháng 6 năm 2021

Công khai kết quả GQ TTHC tuần 01 tháng 6 năm 2021

Công khai giải quyết TTHC tuần 3 tháng 5 năm 2021

Công khai giải quyết TTHC tuần 3 tháng 5 năm 2021

Công khai giải quyết TTHC tuần 4 tháng 5 năm 2021

Công khai giải quyết TTHC tuần 4 tháng 5 năm 2021

Công khai kết quả GQ TTHC tuần 2 tháng 5 năm 2021

Công khai kết quả GQ TTHC tuần 2 tháng 5 năm 2021