Công khai kết quả giải quyết TTHC

Công khai kết quả giải quyết TTHC tuần 2 tháng 1 năm 2021

Công khai kết quả giải quyết TTHC tuần 2 tháng 1 năm 2021

Công khai kết quả giải quyết TTHC tuần 3 tháng 1 năm 2021

Công khai kết quả giải quyết TTHC tuần 3 tháng 1 năm 2021

Công khai kết quả giải quyết TTHC tuần 4 tháng 1 năm 2021

Công khai kết quả giải quyết TTHC tuần 4 tháng 1 năm 2021

Công khai kết quả giải quyết TTHC tuần 1 tháng 2 năm 2021

Công khai kết quả giải quyết TTHC tuần 1 tháng 2 năm 2021

Công khai kết quả giải quyết TTHC tuần 2 tháng 2 năm 2021

Công khai kết quả giải quyết TTHC tuần 2 tháng 2 năm 2021

Công khai kết quả giải quyết TTHC tuần 3 tháng 2 năm 2021

Công khai kết quả giải quyết TTHC tuần 3 tháng 2 năm 2021

Công khai kết quả giải quyết TTHC tuần 1 tháng 4 năm 2020

Công khai kết quả giải quyết TTHC tuần 1 tháng 4 năm 2020

Công khai kết quả giải quyết TTHC tuần 1 tháng 9 năm 2020

Công khai kết quả giải quyết TTHC tuần 1 tháng 9 năm 2020

Công khai kết quả giải quyết TTHC tuần 2 tháng 9 năm 2020

Công khai kết quả giải quyết TTHC tuần 2 tháng 9 năm 2020

Công khai kết quả giải quyết TTHC tuần 3 tháng 9 năm 2020

Công khai kết quả giải quyết TTHC tuần 3 tháng 9 năm 2020

Công khai kết quả giải quyết TTHC tuần 4 tháng 9 năm 2020

Công khai kết quả giải quyết TTHC tuần 4 tháng 9 năm 2020

Công khai kết quả giải quyết TTHC tuần 5 tháng 9 năm 2020

Công khai kết quả giải quyết TTHC tuần 5 tháng 9 năm 2020